BergToysLogo
Inloggen

From where do you want to fly, jump or ride?

    België (NL)Belgique (FR)DanmarkDeutschlandFranceIrelandNederlandNorgeÖsterreichSverigeUnited KingdomUnited States

Other countries

BergToysLogo
Informatie overview

Menu

Algemene leveringsvoorwaarden van BERG Toys BV

GEVESTIGD TE EDE, INGESCHREVEN BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE ARNHEM ONDER NR. 09094642

Artikel 1 - Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden van BERG Toys B.V., hierna de "Algemene Voorwaarden", zijn van toepassing op alle aanbiedingen of offertes van BERG Toys B.V., hierna "BERG", en op alle overeenkomsten tussen BERG en iedere derde, hierna "Koper" die hieruit voortvloeien, een en ander voor zover BERG de aanbieder, verkoper of opdrachtnemer is.

1.2 Op afwijkende en/ of aanvullende bedingen kan door Koper slechts een beroep warden gedaan indien en voor zover die door BERG schriftelijk zijn aanvaard. Dergelijke aanvullende of afwijkende bepalingen laten onverlet de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

1.3 Door de acceptatie van de Algemene Voorwaarden stemt Koper tevens in met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op alle toekomstige overeenkomsten tussen BERG en Koper.

Artikel 2 - Offertes en totstandkoming van overeenkomsten

2.1 Alie offertes en aanbiedingen van BERG, alsmede alle orders van Koper, zowel schriftelijk als mondeling, zijn vrijblijvend.

2.2 Alie documenten en gegevens, waaronder tekeningen, technische beschrijvingen, data, modellen, foto's, voorbeelden, afmetingen of gewichtsspecificaties, zoals verstrekt in catalogi, folders, brochures en dergelijke of zoals vermeld op haar website, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch niet bindend voor BERG, en kunnen nimmer warden aangemerkt als exacte weergaven van hetgeen BERG heeft aan te bieden.

2.3 Als Koper aan BERG informatie verstrekt, mag BERG uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij zijn aanbieding of offerte hierop baseren.

2.4 Overeenkomsten tussen Koper en BERG komen tot stand indien en zodra BERG een schriftelijke orderbevestiging aan Koper heeft gezonden, dan wel, indien dit moment eerder is, indien BERG is begonnen met de uitvoering van de order van Koper.

Artikel 3 - Prijzen

3.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle prijzen exclusief omzetbelasting en andere heffingen of belastingen van overheidswege. De prijzen zijn verder exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, verzekerings-, opslag- en transportkosten alsmede kosten voor lossen, laden en medewerking verlenen aan douaneformaliteiten.

3.2 De koopprijs is de prijs zoals weergegeven in de meest recente prijslijsten van BERG en de eventueel daarbij vermelde publieksadviesprijzen. Deze prijzen warden in beginsel jaarlijks vastgesteld en afgedrukt in periodieke prijslijsten, dan wel vastgelegd in samenwerkingsovereenkomsten.

3.3 BERG heeft het recht om de prijzen te wijzigen, mits deze wijziging tenminste 30 dagen van te voren schriftelijk aan Koper wordt medegedeeld. Koper zal in dat geval gehouden zijn deze gewijzigde prijs te betalen. In het geval dat een dergelijke prijswijziging plaats vindt binnen 2 (twee) maanden nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, heeft Koper het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, mits de overeenkomst niet reeds geheel of gedeeltelijk is uitgevoerd, tegen vergoeding door Koper van alle tot het moment van ontbinding door BERG in verband met de overeenkomst gemaakte kosten. Een dergelijke ontbinding zal voor BERG nimmer enige aansprakelijkheid voor schade of kosten van Koper met zich brengen.

Artikel 4 - Betaling

4.1 Betalingen dienen binnen de overeengekomen termijn door BERG te zijn ontvangen op de op de factuur aangegeven bankrekening van BERG, of indien geen termijn is overeengekomen, binnen 30 (dertig) dagen na de factuurdatum.

4.2 BERG is te alien tijde gerechtigd om vooruitbetaling of onmiddellijke contante betaling op het moment van levering te eisen, in welk geval Koper gehouden is daaraan te voldoen.

4.3 Koper dient op eerste verzoek, waartoe BERG te alien tijde is gerechtigd, zekerheid te stellen voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen, op een door BERG te bepalen wijze.

4.4 BERG is te alien tijde bevoegd iedere deellevering als bedoeld in artikel 5.4 afzonderlijk te factureren.

4.5 lndien Koper niet of niet tijdig of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het verschuldigde jegens BERG zonder nadere sommatie of ingebrekestelling terstond opeisbaar met een rente van 2% per maand, gerekend vanaf de factuurdatum, een gedeelte van een maand voor een gehele maand rekenend, over het door hem verschuldigde bedrag.

4.6 Alie gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke door BERG warden gemaakt om tot incasso van de door Koper verschuldigde bedragen te geraken komen voor Kopers rekening. De buitengerechtelijke kosten warden gesteld op tenminste 15% van de verschuldigde som, met een minimum van€ 75,--, onverminderd het recht van BERG om de werkelijke kosten op te eisen indien deze hoger blijken te zijn.

4.7 Alie vorderingen van BERG op Koper, uit welke hoofde dan ook, zullen onmiddellijk opeisbaar warden indien derden rechten pretenderen ten aanzien van de eigendommen van Koper, op diens goederen beslag wordt gelegd, hij surseance van betaling of toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling aanvraagt, Kopers faillissement wordt aangevraagd, Koper een betalingsregeling treft met een van zijn crediteuren, Koper overgaat tot al dan niet vrijwillige ontbinding van zijn vennootschap, de vennootschap wordt voortgezet in een andere rechtsvorm of de statutaire of feitelijke vestiging wordt verplaatst naar een ander land, de zeggenschap in de vennootschap overdraagt aan een derde.

4.8 Elke betaling van Koper wordt geacht in de eerste plaats te zijn betaling van eventueel verschuldigde rente en / of kosten, en na algehele voldoening daarvan wordt de betaling geacht te zijn betaling van de oudste nog openstaande factuur, ongeacht of bij de betaling iets anders is vermeld.

4.9 Koper zal nimmer gerechtigd zijn enige al dan niet betwiste schuld aan BERG te verrekenen met enige al dan niet betwiste schuld van BERG aan Koper, dan wel de betaling van een dergelijke schuld aan BERG op te schorten.

4.10 lndien Koper niet, of niet tijdig, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is BERG naar eigen keus gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst en eventuele andere overeenkomsten tussen partijen op te schorten c.q. elke overeenkomst met Koper geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder enige gehoudenheid tot schadevergoeding jegens Koper. Daarnaast is Koper, als hij zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst, dan wel enige andere overeenkomst niet, niet geheel, niet deugdelijk of niet tijdig nakomt, gehouden alle schade die BERG daardoor lijdt te vergoeden.

4.11 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Koper verplicht op eerste verzoek van BERG, naar diens oordeel, voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als Koper hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. BERG heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Koper te verhalen.

Artikel 5 - Levering en levertijd

5.1 Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn leveringen "af fabriek" te vestigingsplaats van BERG, conform de meest recente versie van de lncoterms, geldend ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst. lndien partijen schriftelijk een afwijkende leveringswijze zijn overeengekomen in een individuele overeenkomst, geldt deze afwijkende wijze van levering slechts ten aanzien van deze individuele overeenkomst, en niet tevens voor daaropvolgende overeenkomsten tussen dezelfde partijen.

5.2 Levertijden gelden slechts bij benadering en gelden nimmer als een fatale termijn. lndien Koper nag aan enige verplichting jegens BERG moet voldoen, is BERG gerechtigd om haar leveringen op te schorten. lndien een levertijd wordt overschreden omdat Koper geen duidelijke leveringsinstructies heeft gegeven, danwel door een omstandigheid die niet aan BERG is toe te rekenen, zal de levertijd warden verlengd met de tijd dat de uitvoering van de overeenkomst hierdoor wordt vertraagd of bemoeilijkt.

5.3 lndien een levertijd wordt overschreden, is Koper nimmer gerechtigd tot vergoeding van enige directe of indirecte schade, noch tot ontbinding van de overeenkomst, noch tot opschorting van enige van zijn eigen verplichtingen onder de overeenkomst, dan wel enige andere overeenkomst.

5.4 Vervroegde of deelleveringen zijn ten alien tijde toegestaan. Koper is verplicht om een dergelijke levering van BERG te accepteren.

5.5 Vanaf het moment van levering is de zaak voor rekening en risico van Koper.

Artikel 6 - Reclame

6.1 Reclames terzake van zichtbare gebreken van door BERG geleverde zaken moeten binnen 8 (acht) dagen na de levering schriftelijk bij BERG warden ingediend, op straffe van verval van alle mogelijke aanspraken.

6.2 Reclames terzake van niet zichtbare gebreken moeten binnen 8 (acht) dagen nadat deze zijn ontdekt of redelijkerwijs hadden behoren te warden ontdekt schriftelijk bij BERG zijn ingediend, op straffe van verval van alle mogelijke aanspraken.

6.3 In geen geval geeft een eventuele reclame als bedoeld in artikel 6.1 of 6.2 Koper het recht om zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.

6.4 lndien terecht is gereclameerd over een door BERG geleverde zaak, en Koper eveneens voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het gebrek als bedoeld in de artikelen 6.1 en 6.2 inderdaad reeds bestond ten tijde van de levering en aan BERG is toe te rekenen, zal BERG steeds naar eigen keus (i) de gebrekkige zaak of een deel daarvan kosteloos vervangen, (ii) het gebrek of het gebrekkige deel van de zaak herstellen, of (iii) een evenredig deel van de aanschafprijs van de gebrekkige zaken aan Koper vergoeden.

6.5 Zaken waarover overeenkomstig artikelen 6.1 en 6.2 is gereclameerd, kunnen niet geretourneerd warden aan BERG, tenzij BERG hiertoe voorafgaand uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven.

6.6 Voor rekening van Koper komen/blijven alle transport- of verzendkosten, kosten voor demontage en montage, reis- en verblijfskosten, reisuren en sales- en after sales servicekosten.

6.7 Koper moet klachten over de hoogte van het factuurbedrag, op straffe van verval van alle rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij BERG hebben ingediend. Als de betalingstermijn langer is dan dertig dagen, moet Koper uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum schriftelijk hebben geklaagd.

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud

7.1 Onverminderd het bepaalde in Artikel 5.5, behoudt BERG zich de eigendom voor van alle aan Koper geleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan, waaronder tevens de rente en kosten. Tevens geldt de voorbehouden eigendom totdat Koper de vorderingen die BERG jegens Koper mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de Koper in een of meer van zijn verplichtingen jegens BERG, zoals schade, boete, rente en kosten, heeft voldaan.

7.2 lndien en zolang op de zaken een eigendomsvoorbehoud rust, is het Koper niet toegestaan deze zaken te vervreemden danwel enig beperkt recht daarop te vestigen, anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf. Koper is verplicht om een vergelijkbaar eigendomsvoorbehoud op te nemen in zijn overeenkomsten met derden ten aanzien van de zaken.Het recht van Koper om de zaken in de uitoefening van zijn bedrijf te mogen vervreemden vervalt automatisch indien beslag wordt gelegd onder Koper, danwel surseance van betaling is verzocht, het faillissement van Koper is aangevraagd, de Koper een verzoek tot toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling heeft ingediend, of Koper een betalingsregeling treft met een van zijn crediteuren.

7.3 Koper heeft een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken en dient deze deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle in de branche gebruikelijke risico's, waaronder in ieder geval begrepen een inboedel- en handelsvoorraadverzekering die risico's dekt tegen onder andere brand, diefstal, ontploffing en waterschade. Op eerste verzoek zal Koper aan BERG een kopie van het/de polisblad(en) en bewijs van betaling van de premie doen toekomen.

7.4 lndien Koper tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit enige met BERG gesloten overeenkomst, of indien BERG goede gronden heeft te vrezen dat Koper tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, is BERG bevoegd de aan Koper geleverde producten terug te nemen. Met name- doch niet uitsluitend- bestaat dat recht indien Koper surseance van betaling heeft aangevraagd, indien het faillissement van Koper is aangevraagd, indien Koper een verzoek tot toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling heeft ingediend, of indien Koper enige betalingsregeling met een of meer zijner crediteuren treft. Voor het geval BERG de haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu voor alsdan onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan BERG, of aan een door BERG aan te wijzen derde of derden, om al die plaatsen te betreden waar de zaken die eigendom zijn van BERG zich bevinden en die zaken terug te nemen.

7.5 lndien derden rechten pretenderen ten aanzien van de door BERG geleverde onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken, daarop rechten willen vestigen of daarop beslag willen leggen, dient Koper BERG daarvan binnen 24 uur nadat hij hiervan kennis heeft genomen op de hoogte te stellen. BERG is in dat geval gerechtigd de betreffende zaken tijdelijk of definitief bij Koper weg te (laten) halen, deze terug te nemen en/of deze elders op te (laten) slaan.

7.6 Alie kosten met betrekking tot de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud, waaronder mede begrepen de kosten van vervoer en opslag, komen voor rekening van Koper.

7.7 In het geval BERG haar eigendomsvoorbehoud heeft uitgeoefend, is BERG te alien tijde gerechtigd, maar niet verplicht, om de zaken aan een derde partij te verkopen, en zal Koper door BERG warden gecrediteerd voor de waarde (te bepalen door BERG) van de zaken in het economisch verkeer, dan wel de netto verkoopwaarde, welk bedrag van beide het laagste is, verminderd met alle voor de terugname gemaakte kosten, onverminderd het recht van BERG op vergoeding van de uit de tekortkoming van Koper voor haar voortvloeiende schade.

Artikel 8 - Garantie

8.1 BERG staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde en gefabriceerde zaken voor de duur en onder de voorwaarden die zijn vermeld in de garantiebepalingen die bij de betreffende zaken zijn geleverd. Daarnaast gelden de hierna volgende condities:

8.2 In geen geval heeft de Koper een aanspraak onder de garantiebepaling of een regresrecht jegens BERG in het geval dat:

  1. Koper een of meer verplichtingen jegens BERG uit welke hoofde dan ook niet nakomt;
  2. het beweerdelijke gebrek niet valt aan te merken als een gebrek dat is ontstaan tijdens het normale gebruik van de geleverde zaken;
  3. het beweerdelijke gebrek valt aan te merken als minimale onregelmatigheden die gebruikelijk en/of onvermijdelijk zijn bij dergelijke zaken;
  4. de geleverde zaken zijn gebruikt in omstandigheden die niet overeenstemmen met de omstandigheden waarvoor ze zijn bedoeld;
  5. de zaken in strijd met de instructies van BERG zijn veranderd, verwerkt, geassembleerd of onderhouden of zijn gerepareerd door een ander dan BERG, tenzij Koper kan aantonen dat de verrichte werkzaamheden door een professionele en vakbekwame reparateur zijn uitgevoerd en van Koper in redelijkheid niet kon warden verlangd voorafgaand goedkeuring te vragen of op assistentie van BERG te wachten;
  6. de Koper een mededeling heeft gedaan over de eigenschappen van de zaken, rechtstreeks of via reclame-uitingen, die afwijkt van de mededelingen die door BERG zijn gedaan;
  7. sprake is van een gebrek dat de Koper kende of behoorde te kennen, dan wel een gebrek dat is veroorzaakt door een omstandigheid die is voorgevallen nadat de zaken aan Koper zijn geleverd.

8.3 In het geval zich gedurende de garantietermijn een gebrek voordoet, zal Koper BERG - op straffe van verval van alle rechten - onverwijld, maar in geen geval later dan 8 (acht) dagen na het moment dat het gebrek is ontdekt dan wel redelijkerwijs had behoren te warden ontdekt, schriftelijk van de klacht alsmede van de aard van het gebrek op de hoogte brengen, onder inzending van een volledig ingevuld(e) garantieformulier/-aanvraag en met voldoening aan alle eisen als opgenomen in dat garantieformulier, alsmede met inachtneming van een eventueel tussen partijen afgesproken garantieprocedure.

8.4 lndien Koper heeft aangetoond dat terecht een beroep is gedaan op de garantie van artikel 8.1 zal BERG steeds naar eigen keuze (i) de gebrekkige zaak of een deel daarvan kosteloos vervangen,
(ii) het gebrek of het gebrekkige deel van de zaak herstellen, of (iii) de aanschafprijs van de gebrekkige zaken voor een evenredig deel aan Koper crediteren, zonder dat Koper gerechtigd is tot schadevergoeding. Voor rekening van Koper komen alle transport- of verzendkosten, kosten voor demontage en montage, reis- en verblijfkosten, reisuren, loonkosten veraorzaakt door Koper, en alle andere kosten die redelijkerwijs niet ten laste van BERG kunnen komen. Onder alle omstandigheden zal Koper aan BERG volledige medewerking verlenen om het BERG mogelijk te maken om het gebrek binnen een redelijke termijn te herstellen, zonder dat hier voor BERG kosten aan verbonden zullen warden.

8.5 In geen geval zal Koper op grand van een gebrek in een door BERG geleverde zaak gerechtigd zijn om zijn verplichtingen onder de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

8.6 De garantie zoals uiteengezet in artikel 8.1 en het daar bedoelde garantiecertificaat is exclusief en met uitsluiting van enige andere garantie, schriftelijk of mondeling, uitdrukkelijk of impliciet, waarander enige garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaalde bestemming.

8.7 Na het verstrijken van de garantieperiode als bedoeld in lid 1 van dit artikel, heeft Koper jegens BERG geen aanspraken of rechten meer, op welke grandslag dan oak (zoals non-conformiteit, wanprestatie of onrechtmatige daad), aangaande de geleverde zaken.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

9.1 De verplichting tot vergoeding van schade op grand van welke grandslag dan oak, is beperkt tot die schade waartegen BERG uit hoofde van een door of ten behoeve van haar gesloten verzekering is verzekerd. De omvang van deze verplichting is echter nooit grater dan het bedrag dat in het betreffende geval onder deze verzekering wordt uitbetaald (oak als dit bedrag nihil mocht zijn).

9.2 lndien BERG om wat voor reden dan oak geen beraep zou toekomen op het bepaalde in lid 1 van dit artikel, is de verplichting tot vergoeding van schade beperkt tot maximaal de koopprijs. Als de overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen is deze verplichting beperkt tot de koopprijs van dat onderdeel of die deellevering.

9.3 In geen geval is BERG gehouden tot vergoeding van bedrijfs-, gevolg-, opzicht- of indirecte schade, of schade veraorzaakt door opzet of bewuste raekeloosheid van hulppersonen of niet­ leidinggevende ondergeschikten van BERG.

Artikel 10 - Verplichtingen van Koper en Vrijwaring

10.1 Koper is verplicht alle maatregelen en aanwijzingen die bij het gebruik van de zaak in acht moeten warden genomen en die bijdragen tot de duurzaamheid van de zaak en de veiligheid van de zaak en de gebruiker daarvan, te nemen c.q. op te volgen. Koper is tevens verplicht de gebruiksvoorschriften die BERG vaststelt, duidelijk en expliciet kenbaar te maken aan zijn afnemers en aan andere derden die gebruik maken van de zaak.

10.2 In het geval dat de zaken bestemd zijn voor afnemers buiten Nederland is Koper verplicht om ervoor te zorgen dat de zaken geschikt zullen zijn voor verkoop buiten Nederland, met name - doch niet uitsluitend- met betrekking tot de in dat land geldende regelgeving ten aanzien van handels-, praductaansprakelijkheids- en veiligheidsvoorschriften.

10.3 Koper is op eerste verzoek van BERG verplicht om zaken die Koper op de markt heeft gebracht en die ondeugdelijk blijken te zijn binnen een redelijke termijn, zulks ter beoordeling van BERG, terug te nemen (recall actie). Alie kosten daaraan verbonden en alle schade daaruit voortvloeiend zijn/is voor rekening van Koper, tenzij deze op grond van de artikelen 8 en 9 voor rekening van BERG komt/komen.

10.4 Koper vrijwaart BERG voor alle aanspraken op schadevergoeding van derden voorzover het gaat om schade die het gevolg is van het niet naleven door Koper van de Algemene Voorwaarden of andere voorschriften van BERG, dan wel het niet of onvoldoende informeren door Koper van derden-gebruikers bij het gebruik van de zaak. Tevens is Koper gehouden alle schade te vergoeden die BERG in een dergelijk geval lijdt, waaronder schade aan de goede naam en reputatie van BERG.

10.5 Koper is verplicht na afloop van de levertijd de gekochte zaak of zaken op de overeengekomen plaats af te nemen. Koper moet aan BERG alle medewerking verlenen om haar tot aflevering in staat te stellen. Niet afgenomen zaken warden voor rekening en risico van Koper opgeslagen.

10.6 Bij overtreding van het bepaalde uit lid 5 van dit artikel is Koper, nadat BERG hem in gebreke heeft gesteld, aan BERG per overtreding een boete verschuldigd van € 250,- per dag met een maximum van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet warden gevorderd.

Artikel 11 - Ontbinding en Opschorting

11.1 lndien en zodra Koper een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, zijn faillissement wordt aangevraagd, Koper surseance van betaling aanvraagt, Koper een verzoek tot toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling indient, Koper overgaat tot liquidatie (al dan niet vrijwillig ) van zijn onderneming, zijn bedrijf anderszins stil komt te liggen, beslag op een deel van zijn activa wordt gelegd en/of een betalingsregeling treft met een of meer van zijn crediteuren, of op andere wijze de indruk wekt insolvabel te zijn, is BERG gerechtigd om (i) haar verplichtingen jegens Koper, uit welke hoofde dan ook, op te schorten totdat Koper zijn verplichtingen jegens BERG volledig is nagekomen; of (ii) de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, in beide gevallen zonder rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke verklaring en zonder daarvoor op enigerlei wijze jegens Koper aansprakelijk te zijn voor schade, kosten en rente, en zulks niet tegenstaande het recht van BERG om volledige schadevergoeding te vorderen.

11.2 De mogelijkheid van ontbinding door Koper van de overeenkomst tussen BERG en Koper op grond van artikelen 6: 265 en 6: 267 BW is uitgesloten.

Artikel 12 - Overmacht

12.1 Onder overmacht in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan elke van de wil van BERG onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien, die nakoming van de overeenkomst met Koper geheel of gedeeltelijk, blijvend of tijdelijk verhindert. Hieronder wordt mede verstaan: transportmoeilijkheden, brand, ongevallen, import- en exportbeperkingen, rellen, oproer, en ernstige storingen in het bedrijf van BERG zoals staking, uitsluiting, blokkade, ziekte, weersomstandigheden, cybercriminaliteit, natuurgeweld, terrorisme, verstoring van digitale infrastructuur, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen, materialen of informatie, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen, pandemie of epidemie, alsmede de onmogelijkheid van nakoming van de overeenkomst als gevolg van tekortkoming van de leveranciers van BERG of door BERG ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen of zaken.

12.2 In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd hun verplichtingen onder de overeenkomst op te schorten. Als de overmachtsituatie is vervallen, komt BERG zijn verplichtingen na zodra zijn planning het toelaat.

12.3 In het geval dat de overmacht opleverende situatie langer duurt dan 3 (drie) maanden, is elk der partijen na die 3 (drie) maanden gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk eenzijdig te ontbinden door middel van schriftelijke mededeling van die ontbinding aan de andere partij

12.4 Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de overmacht, opschorting of ontbinding in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade

Artikel 13 - lntellectuele Eigendomsrechten

13.1 Alie industriele en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de zaken gepraduceerd, verkocht en geleverd door BERG blijven eigendom van BERG en komen uitsluitend aan BERG toe. Daarander zijn mede begrepen octraoirechten, merkenrechten, auteursrechten, modelrechten, know how, het recht op handelsnaam, databankrechten en exclusieve licentierechten. De levering van een zaak afkomstig van BERG kan niet warden aangemerkt als een uitdrukkelijke of impliciete licentie tot gebruik, publicatie, verveelvoudigen, exploiteren of vrijgeven aan derden van de intellectuele en industriele eigendomsrechten, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is verkregen van BERG.

13.2 Alie door BERG aan Koper verstrekte tekeningen, bescheiden, technische gegevens, gebruiksaanwijzingen, adviezen en/of overige informatie die onderwerp zijn of kunnen zijn van enig recht van industriele of intellectuele eigendom of van een met dergelijke rechten vergelijkbaar recht alsmede de industriele en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de praducten blijven eigendom van BERG, en zullen op het eerste verzoek van BERG warden geretourneerd.

13.3 Koper zal BERG er onmiddellijk van op de hoogte brengen indien hij vaststelt dat een derde inbreuk maakt op enig industrieel of intellectueel eigendomsrecht van BERG of indien een derde enige aanspraak jegens Koper maakt in verband met de intellectuele en industriele eigendomsrechten van BERG. lndien BERG zulks verlangt zal Koper alle in redelijkheid te verlangen medewerking verlenen die kan leiden tot een zo spoedig mogelijke beeindiging van de inbreuk makende handelingen of het geschil.

Artikel 14 - Geheimhouding

14.1 Alie door of uit naam van BERG aan Koper verstrekte informatie (zoals aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en knowhow) van welke aard en in welke vorm dan oak, zijn vertrauwelijk en zullen niet door Koper warden gebruikt voor enig ander doel dan ter uitvoering van de overeenkomst.

14.2 De in lid 1 van dit artikel genoemde informatie zal door Koper niet openbaar warden gemaakt of warden vermenigvuldigd.

14.3 lndien Koper een van de in de lid 1 en 2 van dit artikel genoemde verplichtingen schendt, is hij per overtreding een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grand van de wet warden gevorderd.

14.4 Koper moet de in lid 1 van dit artikel genoemde informatie op eerste verzoek, binnen een door BERG gestelde termijn, naar keuze van BERG, retourneren of vernietigen. Bij overtreding van deze bepaling is Koper aan BERG een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,- per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grand van de wet warden gevorderd.

14.5 Koper en BERG verklaren dat persoonsgegevens die voor de uitvoer van de overeenkomst warden uitgewisseld enkel voor dat nut warden gebruikt.

Artikel 15 - Vervaltermijn

Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, of anders blijkt uit deze Algemene Voorwaarden, vervalt elke vordering jegens BERG in elk geval door het verloop van 1 (een) jaar vanaf het moment van levering of 1 (een) jaar vanaf het moment dat levering had moeten plaatsvinden.

Artikel 16 - Conversie en Uitleg

16.1 Nietigheid of onverbindendheid van een der bepalingen van deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In het geval een of meer bepalingen nietig, vernietigbaar of onverbindend lijk (t) (en) te zijn, warden deze geacht te zijn omgezet in bepalingen die wel geldig zijn en die het meeste inhoud en strekking van de nietig(e) of onverbindend(e) gebleken bepaling(en) benaderen.

16.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en vertaald in diverse andere talen. In geval van verschillen in tekst en/of interpretatie tussen die verschillende versies, zal steeds de Nederlandse versie van de Algemene Voorwaarden beslissend en bindend zijn.

16.3 De titels en hoofdstukken in deze Algemene Voorwaarden dienen uitsluitend voor het leesgemak en kunnen de inhoud en betekenis van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden niet be·1nvloeden.

Artikel 17 - Overdracht van rechten of verplichtingen

Koper kan rechten of verplichtingen uit hoofde van enig artikel uit deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst(en) niet overdragen of verpanden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van BERG. Dit beding heeft eveneens goederenrechtelijke werking.

Artikel 18 - Bevoegde Rechter en Toepasselijk Recht

18.1 Op alle overeenkomsten tussen BERG en Koper en op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van de Nederlandse internationale privaatrechtelijke conflictregels.

18.2 Alie geschillen terzake van of voortvloeiende uit of verband houdende met een door BERG gesloten overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, warden uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem, Nederland.

18.3 Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

Artikel 19 - Algemene voorwaarden BERG Sportsgoal poule en giveaway

Welkom bij de BERG Sportsgoal poule en Giveaway. Door deelname aan deze poule en giveaway stemt u in met de volgende algemene voorwaarden.

1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Sportsgoal poule en giveaway georganiseerd door BERG. 1.2 Door deelname aan de Sportsgoal poule en giveaway accepteert de deelnemer deze algemene voorwaarden.

2. Deelname 2.1 Deelname aan de Sportsgoal poule en giveaway staat open voor personen van 18 jaar en ouder. Als je jonger bent dan 18 jaar, vraag dan toestemming aan je ouder(s) of wettelijke voogd(en). 2.2 Medewerkers van BERG en hun directe familieleden zijn niet uitgesloten van deelname aan de Sportsgoal poule en giveaway. 2.3 Deelname aan de giveaway is gratis en zonder verplichting tot aankoop van producten of diensten.

3. Aansprakelijkheid 3.1 BERG is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of letsel die voortvloeit uit deelname aan de Sportsgoal poule en giveaway. 3.2 Deelname aan de Sportsgoal poule en giveaway is op eigen risico. BERG is niet verantwoordelijk voor enige verslaving of negatieve gevolgen die verband houden met deelname aan de Sportsgoal poule en giveaway. 3.3 BERG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor technische storingen, vertragingen, virussen of andere problemen die leiden tot verlies of schade in verband met deelname aan de Sportsgoal poule en giveaway.

4. Prijzen 4.1 De prijzen zijn zoals vermeld in de communicatie over de Sportsgoal poule en giveaway en kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of andere producten of diensten. 4.2 BERG behoudt zich het recht voor om een alternatieve prijs van gelijke waarde toe te kennen in geval van onvoorziene omstandigheden. 4.3 Winnaars worden via Instagram Direct Message geïnformeerd en moeten binnen 7 dagen reageren om hun prijs te claimen. Als de winnaar niet binnen deze periode reageert, behoudt BERG zich het recht voor een nieuwe winnaar te selecteren.

5. Instagram Disclaimer 5.1 Deze giveaway wordt gehouden op Instagram, maar staat los van Instagram en wordt op geen enkele wijze gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Instagram. 5.2 Door deelname aan de giveaway vrijwaart u Instagram van elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit deze giveaway.

6. Persoonlijke Gegevens 6.1 De persoonlijke gegevens die worden verstrekt bij deelname aan de giveaway worden uitsluitend gebruikt voor de administratie van de Sportsgoal poule en giveaway en worden niet gedeeld met derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer. 6.2 Voor meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, verwijzen wij naar ons Privacybeleid.

7. Wijzigingen en Beëindiging 7.1 BERG behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen of de giveaway zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen in geval van onvoorziene omstandigheden buiten de controle van BERG. 7.2 Wijzigingen aan deze algemene voorwaarden worden op de website van BERG gepubliceerd en treden onmiddellijk in werking.

8. Toepasselijk Recht 8.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 8.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze giveaway zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, Nederland.

Contactinformatie Voor vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via info@bergtoys.com.

Dank u voor uw deelname en veel succes!

Datum laatste wijziging: 11-06-2024

BERG Adres: Stevinlaan 2, Ede
E-mail: info@bergtoys.com

Ontdek alles op bergtoys.com