toggle
overlay

Algemene leveringsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN BERG TOYS BV

gevestigd te ede, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nr. 09094642

Artikel 1 - Toepasselijkheid

1.1        Deze Algemene Voorwaarden van BERG Toys B.V., hierna de “Algemene Voorwaarden”, zijn van toepassing op alle aanbiedingen of offertes van BERG Toys B.V., hierna “BERG”, en op alle overeenkomsten tussen BERG en iedere derde, hierna “Koper” die hieruit voortvloeien, een en ander voor zover BERG de aanbieder, verkoper of opdrachtnemer is.

1.2        Op afwijkende en / of aanvullende bedingen kan door Koper slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover die door BERG schriftelijk zijn aanvaard. Dergelijke aanvullende of afwijkende bepalingen laten onverlet de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

1.3        Door de acceptatie van de Algemene Voorwaarden stemt Koper tevens in met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op alle toekomstige overeenkomsten tussen BERG en Koper.

 

Artikel 2 - Offertes en totstandkoming van overeenkomsten

2.1        Alle offertes en aanbiedingen van BERG, alsmede alle orders van Koper, zowel schriftelijk als mondeling, zijn vrijblijvend.

2.2        Alle documenten en gegevens, waaronder tekeningen, technische beschrijvingen, data, modellen, foto’s, voorbeelden, afmetingen of gewichtsspecificaties, zoals verstrekt in catalogi, folders, brochures en dergelijke of zoals vermeld op haar website, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch niet bindend voor BERG, en kunnen nimmer worden aangemerkt als exacte weergaven van hetgeen BERG heeft aan te bieden.

2.3        Overeenkomsten tussen Koper en BERG komen tot stand indien en zodra BERG een schriftelijke orderbevestiging aan Koper heeft gezonden, dan wel, indien dit moment eerder is, indien BERG is begonnen met de uitvoering van de order van Koper.

 

Artikel 3 - Prijzen

3.1        Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle prijzen exclusief omzetbelasting en andere heffingen of belastingen van overheidswege. De prijzen zijn verder exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, verzekerings-, opslag- en transportkosten alsmede kosten voor lossen, laden en medewerking verlenen aan douaneformaliteiten.

3.2        De koopprijs is de prijs zoals weergegeven in de meest recente prijslijsten van BERG en de eventueel daarbij vermelde publieksadviesprijzen. Deze prijzen worden in beginsel jaarlijks vastgesteld en afgedrukt in periodieke prijslijsten, dan wel vastgelegd in samenwerkingsovereenkomsten.

3.3        BERG heeft het recht om de prijzen te wijzigen, mits deze wijziging tenminste 30 dagen van te voren schriftelijk aan Koper wordt medegedeeld. Koper zal in dat geval gehouden zijn deze gewijzigde prijs te betalen. In het geval dat een dergelijke prijswijziging plaats vindt binnen 2 (twee) maanden nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, heeft Koper het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, mits de overeenkomst niet reeds geheel of gedeeltelijk is uitgevoerd, tegen vergoeding door Koper van alle tot het moment van ontbinding door BERG in verband met de overeenkomst gemaakte kosten. Een dergelijke ontbinding zal voor BERG nimmer enige aansprakelijkheid voor schade of kosten van Koper met zich brengen.

 

Artikel 4 - Betaling

4.1        Betalingen dienen binnen de overeengekomen termijn door BERG te zijn ontvangen op de op de factuur aangegeven bankrekening van BERG, of indien geen termijn is overeengekomen, binnen 30 (dertig) dagen na de factuurdatum.

4.2        BERG is te allen tijde gerechtigd om vooruitbetaling of onmiddellijke contante betaling op het moment van levering te eisen, in welk geval  Koper gehouden is daaraan te voldoen.

4.3        Koper dient op eerste verzoek, waartoe BERG te allen tijde is gerechtigd, zekerheid te stellen voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen, op een door BERG te bepalen wijze.

4.4        BERG is te allen tijde bevoegd iedere deellevering als bedoeld in artikel 5.4 afzonderlijk te factureren.

4.5        Indien Koper niet of niet tijdig of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het verschuldigde jegens BERG zonder nadere sommatie of ingebrekestelling terstond opeisbaar met een rente van 2% per maand, gerekend vanaf de factuurdatum, een gedeelte van een maand voor een gehele maand rekenend, over het door hem verschuldigde bedrag.

4.6        Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke door BERG worden gemaakt om tot incasso van de door Koper verschuldigde bedragen te geraken komen voor Kopers rekening. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de verschuldigde som, met een minimum van € 75,--, onverminderd het recht van BERG om de werkelijke kosten op te eisen indien deze hoger blijken te zijn.

4.7        Alle vorderingen van BERG op Koper, uit welke hoofde dan ook, zullen onmiddellijk opeisbaar worden indien derden rechten pretenderen ten aanzien van de eigendommen van Koper, op diens goederen beslag wordt gelegd, hij surseance van betaling of toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling aanvraagt, Kopers faillissement wordt aangevraagd, Koper een betalingsregeling treft met één van zijn crediteuren, Koper overgaat tot al dan niet vrijwillige ontbinding van zijn vennootschap, de vennootschap wordt voortgezet in een andere rechtsvorm of de statutaire of feitelijke vestiging wordt verplaatst naar een ander land, de zeggenschap in de vennootschap overdraagt aan een derde.

4.8        Elke betaling van Koper wordt geacht in de eerste plaats te zijn betaling van eventueel verschuldigde rente en / of kosten, en na algehele voldoening daarvan wordt de betaling geacht te zijn betaling van de oudste nog openstaande factuur, ongeacht of bij de betaling iets anders is vermeld.

4.9        Koper zal nimmer gerechtigd zijn enige al dan niet betwiste schuld aan BERG te verrekenen met enige al dan niet betwiste schuld van BERG aan Koper, dan wel de betaling van een dergelijke schuld aan BERG op te schorten.

4.10      Indien Koper niet, of niet tijdig, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is BERG naar eigen keus gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst en eventuele andere overeenkomsten tussen partijen op te schorten c.q. elke overeenkomst met Koper geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder enige gehoudenheid tot schadevergoeding jegens Koper. Daarnaast is BERG gerechtigd schadevergoeding van Koper te verlangen in het geval Koper zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst, dan wel enige andere overeenkomst niet, niet geheel, niet deugdelijk of niet tijdig nakomt.

 

Artikel 5 - Levering en levertijd

5.1        Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn leveringen “af fabriek”te vestigingsplaats van BERG, conform de meest recente versie van de Incoterms, geldend ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien partijen schriftelijk een afwijkende leveringswijze zijn overeengekomen in een individuele overeenkomst, geldt deze afwijkende wijze van levering slechts ten aanzien van deze individuele overeenkomst, en niet tevens voor daaropvolgende overeenkomsten tussen dezelfde partijen.

5.2        Levertijden gelden slechts bij benadering en gelden nimmer als een fatale termijn. Indien Koper nog aan enige verplichting jegens BERG moet voldoen, is BERG gerechtigd om haar leveringen op te schorten. Indien een levertijd wordt overschreden omdat Koper geen duidelijke leveringsinstructies heeft gegeven, danwel door een omstandigheid die niet aan BERG is toe te rekenen, zal de levertijd worden verlengd met de tijd dat de uitvoering van de overeenkomst hierdoor wordt vertraagd of bemoeilijkt.

5.3        Indien een levertijd wordt overschreden, is Koper nimmer gerechtigd tot vergoeding van enige directe of indirecte schade, noch tot ontbinding van de overeenkomst, noch tot opschorting van enige van zijn eigen verplichtingen onder de overeenkomst, dan wel enige andere overeenkomst.

5.4        Vervroegde of deelleveringen zijn ten allen tijde toegestaan. Koper is verplicht om een dergelijke levering van BERG te accepteren.

5.5        Vanaf het moment van levering is de zaak voor rekening en risico van Koper.

 

Artikel 6 - Reclame

6.1        Reclames terzake van zichtbare gebreken van door BERG geleverde zaken moeten binnen 8 (acht) dagen na de levering schriftelijk bij BERG worden ingediend, op straffe van verval van alle mogelijke aanspraken.

6.2        Reclames terzake van niet zichtbare gebreken moeten binnen 8 (acht) dagen nadat deze zijn ontdekt of redelijkerwijs hadden behoren te worden ontdekt schriftelijk bij BERG zijn ingediend,  op straffe van verval van alle mogelijke aanspraken.

6.3        In geen geval geeft een eventuele reclame als bedoeld in artikel 6.1 of 6.2  Koper het recht om zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.

6.4        Indien terecht is gereclameerd over een door BERG geleverde zaak, en Koper eveneens voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het gebrek als bedoeld in de artikelen 6.1 en 6.2 inderdaad reeds bestond ten tijde van de levering en aan BERG is toe te rekenen, zal BERG steeds naar eigen keus (i) de gebrekkige zaak of een deel daarvan kosteloos vervangen, (ii) het gebrek of het gebrekkige deel van de zaak herstellen, of (iii) een evenredig deel van de aanschafprijs van de gebrekkige zaken aan Koper vergoeden.

6.5        Zaken waarover overeenkomstig artikelen 6.1 en 6.2 is gereclameerd, kunnen niet geretourneerd worden aan BERG, tenzij BERG hiertoe voorafgaand uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven.

6.6        Voor rekening van Koper komen alle transport- of verzendkosten, kosten voor demontage en montage, reis- en verblijfskosten, reisuren, loonkosten veroorzaakt door Koper, en alle andere kosten die redelijkerwijs niet ten laste van BERG kunnen komen.

6.7        Koper moet klachten over de hoogte van het factuurbedrag, op straffe van verval van alle rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij BERG hebben ingediend. Als de betalingstermijn langer is dan dertig dagen, moet Koper uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum schriftelijk hebben geklaagd.

 

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud

7.1        Onverminderd het bepaalde in Artikel 5.5, behoudt BERG zich de eigendom voor van alle aan Koper geleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan, waaronder tevens de rente en kosten. Tevens geldt de voorbehouden eigendom totdat Koper de vorderingen die BERG jegens Koper mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de Koper in één of meer van zijn verplichtingen jegens BERG, zoals schade, boete, rente en kosten, heeft voldaan.

7.2        Indien en zolang op de zaken een eigendomsvoorbehoud rust, is het Koper niet toegestaan deze zaken te vervreemden danwel enig beperkt recht daarop te vestigen, anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf. Koper is verplicht om een vergelijkbaar eigendomsvoorbehoud op te nemen in zijn overeenkomsten met derden ten aanzien van de zaken.
Het recht van Koper om de zaken in de uitoefening van zijn bedrijf te mogen vervreemden vervalt automatisch indien beslag wordt gelegd onder Koper, danwel surseance van betaling is verzocht, het faillissement van Koper is aangevraagd, de Koper een verzoek tot toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling heeft ingediend, of Koper een betalingsregeling treft met één van zijn crediteuren.

7.3        Koper heeft een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken en dient deze deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle in de branche gebruikelijke risico’s, waaronder in ieder geval begrepen een inboedel- en handelsvoorraadverzekering die risico’s dekt tegen onder andere brand, diefstal, ontploffing en waterschade. Op eerste verzoek zal Koper aan BERG een kopie van het/de polisblad(en) en bewijs van betaling van de premie doen toekomen.

7.4        Indien Koper tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit enige met BERG gesloten overeenkomst, of indien BERG goede gronden heeft te vrezen dat Koper tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, is BERG bevoegd de aan Koper geleverde producten terug te nemen. Met name- doch niet uitsluitend- bestaat dat recht indien Koper surseance van betaling heeft aangevraagd, indien het faillissement van Koper is aangevraagd, indien Koper een verzoek tot toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling heeft ingediend, of indien Koper enige betalingsregeling met één of meer zijner crediteuren treft. Voor het geval BERG de haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu voor alsdan onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan BERG, of aan een door BERG aan te wijzen derde of derden, om al die plaatsen te betreden waar de zaken die eigendom zijn van BERG zich bevinden en die zaken terug te nemen.

7.5        Indien derden rechten pretenderen ten aanzien van de door BERG geleverde onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken, daarop rechten willen vestigen of daarop beslag willen leggen, dient Koper BERG daarvan binnen 24 uur nadat hij hiervan kennis heeft genomen op de hoogte te stellen. BERG is in dat geval gerechtigd de betreffende zaken tijdelijk of definitief bij Koper weg te (laten) halen, deze terug te nemen en/of deze elders op te (laten) slaan.

7.6        Alle kosten met betrekking tot de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud, waaronder mede begrepen de kosten van vervoer en opslag, komen voor rekening van Koper.

7.7        In het geval BERG haar eigendomsvoorbehoud heeft uitgeoefend, is BERG te allen tijde gerechtigd, maar niet verplicht, om de zaken aan een derde partij te verkopen, en zal Koper door BERG worden gecrediteerd voor de waarde (te bepalen door BERG) van de zaken in het economisch verkeer, dan wel de netto verkoopwaarde, welk bedrag van beide het laagste is, verminderd met alle voor de terugname gemaakte kosten, onverminderd het recht van BERG op vergoeding van de uit de tekortkoming van Koper voor haar voortvloeiende schade.

 

Artikel 8 - Garantie

8.1        BERG staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde en gefabriceerde zaken en onder de voorwaarden die zijn vermeld in de garantiebepalingen die bij de betreffende zaken zijn geleverd. Daarnaast gelden de hierna volgende condities:

8.2        In geen geval heeft de Koper een aanspraak onder de garantiebepaling of  een regresrecht jegens BERG in het geval dat:

  1. Koper een of meer verplichtingen jegens BERG uit welke hoofde dan ook niet nakomt;
  2. het beweerdelijke gebrek niet valt aan te merken als een gebrek dat is ontstaan tijdens het normale gebruik van de geleverde zaken;
  3. het beweerdelijke gebrek valt aan te merken als minimale onregelmatigheden die gebruikelijk en/of onvermijdelijk zijn bij dergelijke zaken; 
  4. de geleverde zaken zijn gebruikt in omstandigheden die niet overeenstemmen met de omstandigheden waarvoor ze zijn bedoeld;
  5. de zaken in strijd met de instructies van BERG zijn veranderd, verwerkt, geassembleerd of onderhouden of zijn gerepareerd door een ander dan BERG, tenzij Koper kan aantonen dat de verrichte werkzaamheden door een professionele en vakbekwame reparateur zijn uitgevoerd en van Koper in redelijkheid niet kon worden verlangd voorafgaand goedkeuring te vragen of op assistentie van BERG te wachten;
  6. de Koper een mededeling heeft gedaan over de eigenschappen van de zaken, rechtstreeks of via reclame-uitingen, die afwijkt van de mededelingen die door BERG zijn gedaan;
  7. sprake is van een gebrek dat de Koper kende of behoorde te kennen, dan wel een gebrek dat is veroorzaakt door een omstandigheid die is voorgevallen nadat de zaken aan Koper zijn geleverd.

8.3        In het geval zich gedurende de garantietermijn een gebrek voordoet, zal Koper BERG – op straffe van verval van alle rechten - onverwijld, maar in geen geval later dan 8 (acht) dagen na het moment dat het gebrek redelijkerwijs is ontdekt dan wel had behoren te worden ontdekt, schriftelijk van de klacht alsmede van de aard van het gebrek op de hoogte brengen, onder inzending van een volledig ingevuld garantieformulier en met voldoening aan alle eisen als opgenomen in dat garantieformulier, alsmede met inachtneming van een eventueel tussen partijen afgesproken garantieprocedure.

8.4        Indien Koper heeft aangetoond dat terecht een beroep is gedaan op de garantie van artikel 8.1 zal BERG steeds naar eigen keus (i) de gebrekkige zaak of een deel daarvan kosteloos vervangen, (ii) het gebrek of het gebrekkige deel van de zaak herstellen, of (iii) de aanschafprijs van de gebrekkige zaken aan Koper vergoeden, zonder dat Koper gerechtigd is tot schadevergoeding. Voor rekening van Koper komen alle transport- of verzendkosten, kosten voor demontage en montage, reis- en verblijfkosten, reisuren, loonkosten veroorzaakt door Koper, en alle andere kosten die redelijkerwijs niet ten laste van BERG kunnen komen. Onder alle omstandigheden zal Koper aan BERG volledige medewerking verlenen om het BERG mogelijk te maken om het gebrek binnen een redelijke termijn te herstellen, zonder dat hier voor BERG kosten aan verbonden zullen worden.

8.5        In geen geval zal Koper op grond van een gebrek in een door BERG geleverde zaak gerechtigd zijn om zijn verplichtingen onder de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

8.6        De garantie zoals uiteengezet in artikel 8.1 en het daar bedoelde garantiecertificaat is exclusief en met uitsluiting van enige andere garantie, schriftelijk of mondeling, uitdrukkelijk of impliciet, waaronder enige garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaalde bestemming.

8.7        Na het verstrijken van de garantieperiode als bedoeld in lid 1 van dit artikel, heeft Koper jegens BERG geen aanspraken of rechten meer, op welke grondslag dan ook (zoals non-conformiteit, wanprestatie of onrechtmatige daad), aangaande de geleverde zaken.

 

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

9.1        De verplichting tot vergoeding van schade op grand van welke grondslag dan ook, is beperkt tot die schade waartegen BERG uit hoofde van een door of ten behoeve van haar gesloten verzekering is verzekerd. De omvang van deze verplichting is echter nooit groter dan het bedrag dat in het betreffende geval onder deze verzekering wordt uitbetaald (ook als dit bedrag nihil mocht zijn).

9.2        Indien BERG om wat voor reden dan ook geen beroep zou toekomen op het bepaalde in lid 1 van dit artikel, is de verplichting tot vergoeding van schade beperkt tot maximaal de koopprijs. Als de overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen is deze verplichting beperkt tot de koopprijs van dat onderdeel of die deellevering. In geen geval is BERG gehouden tot vergoeding van bedrijfs-, gevolg-, opzicht- of indirecte schade, of schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet-leidinggevende ondergeschikten van BERG.

 

Artikel 10 - Verplichtingen van Koper en Vrijwaring

10.1      Koper is verplicht alle maatregelen en aanwijzingen die bij het gebruik van de zaak in acht moeten worden genomen en die bijdragen tot de duurzaamheid van de zaak en de veiligheid van de zaak en de gebruiker daarvan, te nemen c.q. op te volgen. Koper is tevens verplicht de gebruiksvoorschriften die BERG vaststelt, duidelijk en expliciet kenbaar te maken aan zijn afnemers en aan andere derden die gebruik maken van de zaak.

10.2      In het geval dat de zaken bestemd zijn voor afnemers buiten Nederland is Koper verplicht om ervoor te zorgen dat de zaken geschikt zullen zijn voor verkoop buiten Nederland, met name - doch niet uitsluitend- met betrekking tot de in dat land geldende regelgeving ten aanzien van handels-, productaansprakelijkheids- en veiligheidsvoorschriften.

10.3      Koper is op eerste verzoek van BERG verplicht om zaken die Koper op de markt heeft gebracht en die ondeugdelijk blijken te zijn binnen een redelijke termijn, zulks ter beoordeling van BERG, terug te nemen (recall actie). Alle kosten daaraan verbonden en alle schade daaruit voortvloeiend zijn/is voor rekening van Koper, tenzij deze op grond van de artikelen 8 en 9 voor rekening van BERG komt/komen.

10.4      Koper vrijwaart BERG voor alle aanspraken op schadevergoeding van derden voorzover het gaat om schade die het gevolg is van het niet naleven door Koper van de Algemene Voorwaarden of andere voorschriften van BERG, dan wel het niet of onvoldoende informeren door Koper van derden-gebruikers bij het gebruik van de zaak. Tevens is Koper gehouden alle schade te vergoeden die BERG in een dergelijk geval lijdt, waaronder schade aan de goede naam en reputatie van BERG.

10.5      Koper is verplicht na afloop van de levertijd de gekochte zaak of zaken op de overeengekomen plaats af te nemen. Koper moet aan BERG alle medewerking verlenen om haar tot aflevering in staat te stellen. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van Koper opgeslagen.

10.6      Bij overtreding van het bepaalde uit lid 5 van dit artikel is Koper, nadat BERG hem in gebreke heeft gesteld, aan BERG per overtreding een boete verschuldigd van € 250,- per dag met een maximum van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

 

Artikel 11 - Ontbinding en Opschorting

11.1      Indien en zodra Koper één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, zijn faillissement wordt aangevraagd, Koper surseance van betaling aanvraagt, Koper een verzoek tot toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling indient, Koper overgaat tot liquidatie (al dan niet vrijwillig ) van zijn onderneming, zijn bedrijf anderszins stil komt te liggen, beslag op een deel van zijn activa wordt gelegd en/of een betalingsregeling treft met één of meer van zijn crediteuren, of op andere wijze de indruk wekt insolvabel te zijn, is BERG gerechtigd om (i) haar verplichtingen jegens Koper, uit welke hoofde dan ook, op te schorten totdat Koper zijn verplichtingen jegens BERG volledig is nagekomen; of (ii) de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, in beide gevallen zonder rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke verklaring en zonder daarvoor op enigerlei wijze jegens Koper aansprakelijk te zijn voor schade, kosten en rente, en zulks niet tegenstaande het recht van BERG om volledige schadevergoeding te vorderen.

11.2      De mogelijkheid van ontbinding door Koper van de overeenkomst tussen BERG en Koper op grond van artikelen 6: 265 en 6: 267 BW is uitgesloten.

 

Artikel 12 - Overmacht

12.1      Onder overmacht in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan elke van de wil van BERG onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien, die nakoming van de overeenkomst met Koper geheel of gedeeltelijk, blijvend of tijdelijk verhindert. Hieronder wordt mede verstaan: transportmoeilijkheden, brand, ongevallen, import- en exportbeperkingen, rellen, oproer, en ernstige storingen in het bedrijf van BERG zoals staking, uitsluiting, blokkade, bovenmatig ziekteverzuim, alsmede de onmogelijkheid van nakoming van de overeenkomst als gevolg van tekortkoming van de leveranciers van BERG of door BERG ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen of zaken.

12.2      In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd hun verplichtingen onder de overeenkomst op te schorten. In het geval dat de overmacht opleverende situatie langer duurt dan 3 (drie) maanden, is elk der partijen na die 3 (drie) maanden gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk eenzijdig te ontbinden door middel van schriftelijke mededeling van die ontbinding aan de andere partij, zonder dat partijen gehouden zijn tot enige schadevergoeding jegens elkaar.

 

Artikel 13 - Intellectuele Eigendomsrechten

13.1      Alle industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de zaken geproduceerd, verkocht en geleverd door BERG blijven eigendom van BERG en komen uitsluitend aan BERG toe. Daaronder zijn mede begrepen octrooirechten, merkenrechten, auteursrechten, modelrechten, know how, het recht op handelsnaam, databankrechten en exclusieve licentierechten. De levering van een zaak afkomstig van BERG kan niet worden aangemerkt als een uitdrukkelijke of impliciete licentie tot gebruik, publicatie, verveelvoudigen, exploiteren of vrijgeven aan derden van de intellectuele en industriële eigendomsrechten, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is verkregen van BERG.

13.2      Alle door BERG aan Koper verstrekte tekeningen, bescheiden, technische gegevens, gebruiksaanwijzingen, adviezen en/of overige informatie die onderwerp zijn of kunnen zijn van enig recht van industriële of intellectuele eigendom of van een met dergelijke rechten vergelijkbaar recht alsmede de industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten blijven eigendom van BERG, en zullen op het eerste verzoek van BERG worden geretourneerd.

13.3      Koper zal BERG er onmiddellijk van op de hoogte brengen indien hij vaststelt dat een derde inbreuk maakt op enig industrieel of intellectueel eigendomsrecht van BERG of indien een derde enige aanspraak jegens Koper maakt in verband met de intellectuele en industriële eigendomsrechten van BERG. Indien BERG zulks verlangt zal Koper alle in redelijkheid te verlangen medewerking verlenen die kan leiden tot een zo spoedig mogelijke beëindiging van de inbreuk makende handelingen of het geschil.

 

Artikel 14 - Vervaltermijn

14.1      Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, of anders blijkt uit deze Algemene Voorwaarden, vervalt elke vordering jegens BERG in elk geval door het verloop van 1 (één) jaar vanaf het moment van levering of 1 (één) jaar vanaf het moment dat levering had moeten plaatsvinden.

 

Artikel 15 - Conversie en Uitleg

15.1      Nietigheid of onverbindendheid van één der bepalingen van deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In het geval één of meer bepalingen nietig, vernietigbaar of onverbindend lijk (t) (en) te zijn, worden deze geacht te zijn omgezet in bepalingen die wel geldig zijn en die het meeste inhoud en strekking van de nietig(e) of onverbindend(e) gebleken bepaling(en) benaderen.

15.2      Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en vertaald in diverse andere talen. In geval van verschillen in tekst en/of interpretatie tussen die verschillende versies, zal steeds de Nederlandse versie van de Algemene Voorwaarden beslissend en bindend zijn.

15.3      De titels en hoofdstukken in deze Algemene Voorwaarden dienen uitsluitend voor het leesgemak en kunnen de inhoud en betekenis van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden niet beïnvloeden.

 

Artikel 16 – Overdracht van rechten of verplichtingen

            Koper kan rechten of verplichtingen uit hoofde van enig artikel uit deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst(en) niet overdragen of verpanden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van BERG. Dit beding heeft eveneens goederenrechtelijke werking.

 

Artikel 17 - Bevoegde Rechter en Toepasselijk Recht

17.1      Op alle overeenkomsten tussen BERG en Koper en op deze Algemene Voorwaarden is het  Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van de Nederlandse internationale privaatrechtelijke conflictregels.

17.2      Alle geschillen terzake van of voortvloeiende uit of verband houdende met een door BERG gesloten overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, worden uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem, Nederland.

17.3      Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.