toggle
overlay

Privacy and Cookie Policy

Hieronder hebben wij ons privacybeleid uiteengezet. Dit beleid is van toepassing op de manier waarop wij omgaan met persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt. Wij zullen u informeren als wij hier op enig moment verandering in aanbrengen. Onze gegevens zijn:

BERG Toys, Postbus 73, 6710 BB Ede, Nederland

U kunt onze homepage en de rest van de site bekijken zonder uw persoonlijke gegevens bekend te maken. Er wordt dan alleen informatie verzameld door onze cookies (zie hieronder).

Wie kan uw gegevens verwerken?

Uw persoonlijke informatie (onder andere uw naam, adres, en eventuele andere persoonlijke gegevens die u ons verstrekt) kan zowel door ons als door andere ondernemingen binnen onze groep worden verwerkt, en ook door ondernemingen zoals onze betalingsprovider of ons verzendbedrijf. Onze website bevat ook een link naar Shock Media Internet. Deze onderneming kan persoonlijke gegevens van bezoekers aan onze site verzamelen. Elk van deze ondernemingen die toestemming hebben uw informatie te verwerken zoals hierboven uiteengezet, zal dat in overeenstemming met dit privacybeleid doen.

Doel van gegevensverwerking

Wij zullen uw informatie gebruiken om door u geplaatste orders af te handelen, eventuele andere transacties waarvoor u toestemming hebt verleend of die u met ons bent overeengekomen af te handelen, om u te informeren over speciale aanbiedingen en andere marketinginformatie die naar onze mening voor u interessant zouden kunnen zijn, of in het kader van product- of klantenonderzoek/-ontwikkeling.

Bekendmaking van informatie

In het onwaarschijnlijke geval dat een curator, beheerder of bewindvoerder wordt aangesteld over onze onderneming of al onze activa of een deel daarvan, kan deze uw informatie overdragen aan een derde die het bedrijf koopt, mits die koper zich verplicht uw informatie voor de in dit beleid genoemde doelen te gebruiken. Wij verbinden ons ertoe uw persoonlijke informatie niet te verstrekken aan derden, tenzij dit in overeenstemming is met dit beleid. Uw informatie wordt niet bekendgemaakt aan (lokale) overheidsinstanties, tenzij dit in de wet of andere bindende regelgeving vereist wordt.

Cookies

Het is mogelijk dat wij een klein bestandje naar uw computer sturen als u onze website bezoekt. Hiermee kunnen wij uw computer identificeren, uw gedrag op onze website volgen en uw specifieke interessegebieden in kaart brengen, om uw toekomstige bezoeken aan deze website te verbeteren. Wij kunnen cookies gebruiken om persoonlijke gegevens te verzamelen en op te slaan. De door cookies opgeslagen informatie koppelen wij aan persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt. Behalve het gebruik van cookies zullen wij niet automatisch gegevens registreren of verzamelen, behalve in geval van informatie die u speciaal daartoe aan ons verstrekt. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd, maar dat kan het gebruik van bepaalde gedeeltes van deze website verhinderen.

Veiligheidsmaatregelen

Wij hebben veiligheidsbeleid, regels en technische maatregelen ingesteld om de persoonlijke gegevens die wij in beheer hebben te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, ongepast gebruik en bekendmaking, ongeoorloofde vernietiging en verlies.

Toegang tot informatie

U kunt ons vragen of wij persoonlijke informatie over u in bezit hebben, door een e-mail te sturen naar info@bergtoys.com. Desgewenst verstrekken wij u, tegen betaling van een vergoeding van €10, per e-mail een afschrift van de persoonlijke gegevens die wij over u in bezit hebben. Wij kunnen u vragen uw identiteit te bewijzen voordat wij informatie verstrekken, en behouden ons het recht voor gevraagde informatie te weigeren indien de identiteit niet is vastgesteld.

Product registratie

Met het online registreren van uw BERG Product gaat u automatisch akkoord met onderstaande voorwaarden:

  1. Bij het online registreren van uw BERG Product verklaart u het BERG Product in persoonlijk eigendom te hebben.
  2. Voor het online registreren van uw BERG Product dient u in bezit te zijn van een geldig e-mailadres. BERG kan contact met u opnemen via dit e-mailadres met betrekking tot het winnen van een BERG product, het wijzigen van voorwaarden, livegang van de persoonlijke BERG omgeving en andere serviceberichten. Uw e-mailadres wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Wijzigt uw e-mailadres, dan kunt u dit doorgeven aan info@bergtoys.com.
  3. Uw e-mailadres is tevens uw inlog voor uw persoonlijke BERG omgeving. Deze is momenteel nog niet live. U ontvangt een service mail van BERG zodra deze live is.
  4. BERG behoudt zich het recht voor productregistraties te weigeren indien deze verdacht worden van onechtheid of fraude.

Auteursrecht

Alle websiteontwerpen, teksten, afbeeldingen, en de selectie en indeling daarvan vallen onder het Auteursrecht © 2013, BERG Toys, ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Handelsmerken

BERG / MOOV zijn handelsmerken van BERG Toys en kunnen in bepaalde delen van de wereld gedeponeerd zijn.

Disclaimer ten aanzien van garantie en aansprakelijkheid

De volgende bepalingen kunnen worden ingeperkt of verboden door de wetgeving van het land waarin de persoon die deze website bezoekt, zich bevindt. In dat geval dienen de voorwaarden van deze bepalingen te worden gelezen alsof zij de voorwaarden die in dit rechtsgebied ongeldig zijn niet bevatten of beperken.

Wij verklaren en garanderen niet dat de informatie die via deze website toegankelijk is, nauwkeurig, volledig of actueel is. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor enig gebruik dat u van deze informatie maakt. De op deze website verstrekte informatie is niet geschreven om aan uw individuele behoeften te voldoen en het is geheel uw eigen verantwoordelijkheid om u, voordat u producten of diensten bij ons bestelt, ervan te verzekeren dat zij geschikt zijn voor uw doel.

Hoewel wij ons alle redelijke inspanningen getroosten om virussen op de website te voorkomen, kunnen wij niet garanderen dat dit lukt en accepteren wij geen aansprakelijkheid voor virussen. Wij adviseren u daarom alle passende voorzorgsmaatregelen te nemen voordat u informatie of afbeeldingen van deze website downloadt.

Alle expliciete of impliciete, wettelijke of andere garanties worden hierbij uitgesloten.

Wij noch onze medewerkers of gelieerde ondernemingen zijn aansprakelijk voor schade, ongeacht de wijze waarop die ontstaat, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, schadevergoedingen, gevolgschade, directe schade, immateriële schade, bijkomende, indirecte of als straf opgelegde of bijzondere schade, of een eventuele aansprakelijkheid van u jegens derden, zelfs indien we over de mogelijkheid van een dergelijke schade geïnformeerd zijn.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de directe of indirecte gevolgen van uw bezoek aan een andere website via een link op deze website.

Toestemming en vragen

Met vragen of zorgen over ons privacybeleid of de manier waarop wij met persoonlijke gegevens omgaan, kunt u met ons contact opnemen opinfo@bergtoys.com